Zásady ochrany osobních údajů

Tato politika soukromí obsahuje informace o tom, jakým způsobem chráníme soukromí uživatelů a jak jsou zpracovávány osobní údaje na webových stránkáchwww.marbetdesign.com

 

I. Správce / pověřenec pro ochranu osobních údajů / dozorový úřad

Správce osobních údajů

Tato politika soukromí platí v rozsahu zpracování údajů následujícím subjektem:

MARBET Spółka z o.o.

ul. Chochołowska 28

43-346 Bielsko-Biała, Polsko

tel. +48 33 81 27 100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud informace uvedené v této politice soukromí nejsou dostačující nebo srozumitelné, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Grzegorz Krawiec

MARBET Spółka z o.o.

ul. Chochołowska 28

43-346 Bielsko-Biała, Polsko

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. +48 790 215 608

Příslušný dozorový úřad

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa, Polsko

webové stránky: www.uodo.gov.pl

 

II. Definice

Definice vyplývají z nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů” nebo „GDPR”).

 

III. Obecná pravidla / informace

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů webových stránek shromažďujeme a využíváme obecně pouze v rozsahu vyžadovaném k realizaci a zpřístupnění našich plnění a k zobrazování našich stránek.

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro jiné účely pouze:

 • po získání souhlasu uživatele,
 • pokud zpracovávání slouží pro účely plnění smlouvy nebo
 • k ochraně oprávněných zájmů kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Výjimkou jsou případy, kdy je zpracovávání údajů povoleno na základě právních předpisů.

2. Právní základ

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, právním základem zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

V případě zpracovávání osobních údajů v rámci plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Toto se vztahuje rovněž na zpracovávání vyžadované pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nemají přednost před výše uvedenými zájmy.

3. Získání souhlasu / právo na odvolání souhlasu

Souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR je zpravidla získáván elektronickým způsobem.

Souhlas je vyjadřován označením příslušného pole, což slouží jako zdokumentování vyjádření souhlasu. Vyjádřený souhlas je možné kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Případné odvolání souhlasu je nutno zaslat na kontaktní údaje uvedené v bodě I. na údaje správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Příjemci osobních údajů

K provozování našich webových stránek částečně pověřujeme externí dodavatele, kteří v rámci poskytování služeb jednají na náš pokyn a podle našich instrukcí (subjekt, který údaje zpracovává). Tito poskytovatelé mohou v rámci poskytování služeb osobní údaje získat nebo k nim získat přístup, v souvislosti s čímž jsou třetími stranami nebo příjemci ve smyslu GDPR.

V takovém případě dbáme na to, aby naši poskytovatelé zajistili příslušné záruky, že disponují vhodnými technickými a organizačními prostředky a zpracovávají údaje v souladu s požadavky tohoto nařízení, a zajišťují ochranu práv subjektů údajů (srov. čl. 28 GDPR).

Pokud jsou osobní údaje předávány třetím stranám a/nebo příjemcům jiným způsobem, nežli pro účely zpracování v rámci zakázky, garantujeme, že zpracování je prováděno výhradně v souladu s požadavky GDPR (např. čl. 6 odst. 4 GDPR) a pouze, pokud existuje příslušný právní základ (např. čl. 6 odst. 4 GDPR).

5. Zpracování údajů v tzv. třetích státech

Osobní údaje jsou obecně zpracovávány v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru („EHP”).

Pouze ve výjimečných případech (např. v souvislosti s využíváním služeb poskytovatelů ze segmentu webové analytiky) může dojít k předání informací to tzv. třetích států. Třetí státy jsou země nepatřící do Evropské unie a/nebo nemající podepsanou úmluvu o přináležení do Evropského hospodářského prostoru, v nichž nelze předpokládat odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s normami EU.

Pokud předávané informace zahrnují rovněž osobní údaje, před takovým předáním zajišťujeme, že v daném třetím státě nebo u daného příjemce ve třetím státě je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Může to vyplývat z takzvaného „rozhodnutí o potvrzení odpovídající úrovně ochrany“ Evropské unie nebo tato ochrana může být zajištěna na základě takzvaných „standardních smluvních doložek EU”.

6. Výmaz údajů a doba uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazovány nebo blokovány, pokud neexistuje účel jejich zpracování. Uchovávání je v případě neexistence účelu zpracování prováděno pouze v případě, že je to stanovenou v evropské nebo vnitrostátní legislativě na základě unijních právních nařízení, zákonů nebo jiných předpisů, které se vztahují na náš podnik (např. za účelem splnění zákonných povinností v rozsahu uchovávání a/nebo v případě existence odůvodněného zájmu pro uchovávání, např. během promlčecích lhůt za účelem obhajoby před veškerými nároky). K zablokování nebo výmazu údajů dochází rovněž v případě, pokud uplyne lhůta pro uchovávání stanovená uvedenými normami, ledaže je další uchovávání údajů nezbytné pro uzavření smlouvy nebo pro jiné účely.

 

IV. Zobrazování webových stránek

1. Účel a právní základ

Během zobrazování našich webových stránek prohlížeč fungující na Vašem koncovém zařízení bez Vaší účasti odesílá na server našich stránek a dočasně ukládá následující údaje (dále jen „údaje protokolu”):

 • informace o typu prohlížeče a používané verzi;
 • poskytovatel internetových služeb uživatele;
 • IP adresa uživatele (bez osobních údajů);
 • datum a čas přístupu;
 • webové stránky, z nichž systém uživatele vstupuje na naše webové stránky;
 • webové stránky, které jsou vyvolávány ze systému uživatele prostřednictvím našich webových stránek;
 • pohyb uživatele na našich webových stránkách.

Právním základem zpracování IP adresy a ostatních údajů uvedených výše je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování. Pokud předání slouží k přípravě smlouvy, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2. Příjemci osobních údajů / kategorie příjemců osobních údajů

Údaje nejsou předávány třetím osobám.

3. Výmaz údajů a doba uchovávání

IP adresa je uchovávána po dobu30 dnů a následně je automaticky odstraňována.

Ve vztahu k takovým údajům jako: typ/verze prohlížeče,používaný operační systém, URL adresa (stránek navštívených dříve), název hostitele počítače, z něhož došlo ke vstupu (IP adresa), čas odeslání dotazu na server, více informací týkajících se jejich zpracování naleznete v bodě VI.2.

4. Možnost námitky a výmazu

Zaznamenávání údajů protokolu za účelem zpřístupňování webových stránek spolu s jejich ukládáním v souborech protokolu v uvedených mezích je nezbytné pro fungování webových stránek. Uživatel nemůže podat námitku.

Jiná pravidla platí v případě zpracování údajů protokolu pro analytické účely, jelikož tato pravidla vyplývají z bodu VIII., závisle na aktuálně používaném nástroji k webové analytice nebo druhu analytických údajů (osobních/anonymizovaných/pseudonymizovaných).

 

V. Použití souborů cookie

1. Účel a právní základ

Na našich webových stránkách jsou používány soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou ukládány na Vašem zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu, apod.) když navštěvujete naše webové stránky. V souboru cookie jsou uchovávány informace spojené s konkrétním Vámi používaným zařízením. Takový soubor cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném navštívení webových stránek. Neznamená to však, že jsme přímo informováni o Vaší totožnosti.

Použití souborů cookie slouží k následujícím účelům, a to podle dané kategorie souboru cookie:

 1. Nezbytné. Účelem použití těchto souborů cookie je usnadnit uživatelům užívání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nejsou bez použití těchto souborů cookie dostupné (např. zobrazování našich webových stránek/funkcí, které chcete použít, zapamatování Vaší registrace v oblasti přihlašování, apod.).

Aby je bylo možné využít, je nezbytná opětovná identifikace prohlížeče rovněž po přechodu na jiné stránky. Údaje uživatele nejsou využívány k tvoření profilů uživatele.

Používané cookie soubory zohledňují především zpracování následujících kategorií osobních údajů: návštěvy uživatele (pro zapamatování vstupních údajů na několika podstránkách), ověřovací údaje (za účelem identifikace uživatele po registraci pro získání přístupu k autorizovanému obsahu během dalších návštěv), události významné z hlediska bezpečnosti (např. detekování mnoha neúspěšných pokusů o přihlášení), údaje k přehrávání multimediálního obsahu.

 1. Předvolby.Umožňují nám zohlednit Vaše faktické nebo předpokládané preference týkající se pohodlného užívání našich webových stránek(např. zobrazování našich webových stránek v jazyce uživatele).Používané soubory cookie zohledňují především zpracování kategorií osobních údajů spojených s nastavením přizpůsobení rozhraní uživatele, které nejsou propojeny se stálým identifikátorem (např. aktivní volba jazyka nebo určité zobrazování frází při vyhledávání).
 2. Statistické.Umožňují nám tvoření anonymních statistik týkajících se využívání našich služeb za účelem jejich přizpůsobení Vašim potřebám (např. můžeme zjistit, jakým způsobem ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky návykům uživatele).

Používané soubory cookie zohledňují především zpracování kategorií osobních údajů spojených s pseudonymizací profilů uživatelů s informacemi o užívání našich webových stránek, mezi které patří typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, URL odkazující stránky, název hostitele počítače získávajícího přístup, IP adresa, čas požadavku na server, individuální ID uživatele, události spuštěné na webových stránkách.

ID uživatele s jinými údaji pocházejícími od Vás (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, apod.) spojujeme pouze s Vaším výslovným souhlasem. Pouze na základě identifikátoru uživatele nemůžeme o Vaší osobě vyvozovat žádné závěry.

 1. Reklamní.Umožňují nám zobrazovat reklamní obsah, který je pro vás relevantní, na základě analýzy Vašeho schématu užívání. Schéma užívání můžeme sledovat rovněž prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů nebo koncových zařízení, a to pomocí ID uživatele (unikátní identifikátor). Používané soubory cookie zohledňují především zpracování následujících kategorií osobních údajů spojených s pseudonymizací profilů uživatelů s informacemi o užívání našich webových stránek, mezi které patří: IP adresa,individuální identifikátor uživatele,potenciální zájem o výrobky,události spuštěné na stránkách.

ID uživatele s jinými údaji pocházejícími od Vás (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, apod.) spojujeme pouze s Vaším výslovným souhlasem. Pouze na základě identifikátoru uživatele nemůžeme o Vaší osobě vyvozovat žádné závěry.V příslušných případech ID uživatele a související uživatelské profily zpřístupňujeme třetím osobám prostřednictvím dodavatelů reklamních sítí.

Právním základem využívání technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, a také jí může být čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, což znamená, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je umožnit Vám nerušené užívání našich webových stránek.

Právním základem využívání souborů cookie za účelem předvoleb, pro statistické a marketingové účely je Váš souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat/přizpůsobit s účinkem do budoucna, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování založená na souhlasu do okamžiku odvolání. Odstraněním příslušných zaškrtávacích políček můžete snadno odvolat svůj souhlas pro příslušné účely zpracování.

2. Příjemci údajů / kategorie příjemců údajů

V rozsahu zpracování údajů pomocí souborů cookie ke zpracování údajů týkajících se užívání využíváme služeb specializovaných poskytovatelů, a to především ze sektoru internetového marketingu. Tito poskytovatelé Vaše údaje zpracovávají našim jménem jako zpracovávající subjekty a v každém případě jsou vázáni smluvními závazky podle čl. 28 GDPR.

Pokud jste vyjádřili souhlas se zpracováním pro marketingové účely, můžeme Váš identifikátor uživatele a propojené profily uživatelů zpřístupnit třetím osobám prostřednictvím dodavatelů reklamních sítí.

3. Výmaz údajů a doba uchovávání

Soubory cookie jsou ukládány na koncovém zařízení uživatele (mobilní zařízení / počítač) a odtud jsou zasílány na naše webové stránky. Rozlišují se takzvané trvalé a relační cookie soubory. Relační cookie soubory jsou ukládány na dobu relace prohlížeče a jsou odstraňovány po uzavření prohlížeče. Trvalé cookie soubory nejsou odstraňovány po uzavření dané relace prohlížeče nebo jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele po delší dobu.

4. Možnost námitky a výmazu

Po vstupu na naše webové stránky jsou uživatelé prostřednictvím informačního banneru informováni o používání souborů cookie a o tomto prohlášení o ochraně údajů. Prostřednictvím banneru je rovněž získáván souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů používaných v tomto rozsahu.

Uživatel má plnou kontrolu nad používáním a ukládáním souborů cookie. Prostřednictvím změny nastavení internetového prohlížeče je obecně možné deaktivovat nebo omezit předávání souborů cookie. Již uložené soubory cookie je možné kdykoliv odstranit. Rovněž to může následovat automatickým způsobem. Pokud budou soubory cookie deaktivovány pro naše webové stránky, nebude možné využívat jejich všechny funkce v plném rozsahu.

 

VI. Webová analytika / zásuvné moduly sociálních sítí

Za účelem optimalizace našich webových stránek a jejich přizpůsobení měnícím se návykům a technickým podmínkám našich uživatelů používáme nástroje pro takzvanou webovou analytiku.Zjišťujeme, které prvky uživatelé navštěvují, zda je snadné najít hledané informace atd. Na našich webových stránkách a v online nabídkách provádíme analýzy nebo používáme následující nástroje k webové analytice. Na naše webové stránky jsme rovněž umístili tlačítka („pluginy“) sociálních sítí. Tyto pluginy zpřístupňují různé funkce, jejichž předmět a rozsah určuje správce sociálních sítí.Je nutno pamatovat na to, že IP adresa relace prohlížeče může být asociována s vlastním profilem na dané sociální síti, a to pokud je k němu uživatel ve stejné době přihlášen. Rovněž návštěva našich webových stránek může být asociována s profilem uživatele na sociální síti, pokud uživatele identifikuje prostřednictvím souboru cookie sociální sítě, který byl již dříve nastaven a nadále se nachází na počítači.

1. Analýza údajů protokolu

Údaje protokolu jsou pro analytické účely používány výhradně anonymně, a především nedochází k asociaci s osobními údaji uživatele a/nebo IP adresou nebo souborem cookie. Na takovou analýzu údajů protokolu se nevztahují předpisy o ochraně osobních údajů GDPR.

2. Google Analytics

Za účelem přizpůsobení obsahu našich webových stránek preferencím uživatelů a jejich neustálé optimalizace (tj. cookies týkající se statistiky a reklamní), na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, využíváme Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ('Google') –analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ('Google'). V tomto kontextu jsou vytvářeny pseudonymizované profily uživatelů a využívané soubory cookie. Soubor cookie současně generuje následující informace týkající se užívání těchto webových stránek:

 • typ / verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • URL adresa (stránky navštívené dříve),
 • název hostitele počítače, z něhož návštěva proběhla (IP adresa),
 • čas odeslání požadavku na server.

Tyto informace jsou používány k analýze užívání našich webových stránek, vypracovávání reportů o aktivitě na těchto stránkách a k poskytování jiných služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu za účelem provedení průzkumu trhu a přizpůsobení obsahu těchto stránek preferencím uživatelů. IP adresy jsou anonymizovány tak, aby nebylo možné jejich přiřazení (takzvané IP maskování).

Svůj souhlas s instalací souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím nastavení; upozorňujeme však, že pokud souhlas neudělíte nebo odvoláte, nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracovávání údajů shromážděných pomocí souborů cookie a týkajících se vašeho užívání webových stránek (včetně IP adresy), a to stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Více informací na téma ochrany údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete na webových stránkách Google Analytics.

3. Google Remarketing

Používáme remarketingové nástroje poskytované firmou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Tyto nástroje umožňují adresování reklamního obsahu uživatelům navštěvujícím partnerské stránky sítě Google, kteří již naše stránky navštívili a projevili zájem o naši nabídku. K zobrazení reklamy dochází prostřednictvím použití souborů cookie. Soubory cookie umožňují analýzu chování uživatele během jeho návštěv na webových stránkách a následně využití získaných informací k doporučování určitých výrobků a prezentací dedikovaných reklam.

Uživatelé, kteří o  dedikované reklamy nemají zájem, mohou používání souborů cookie deaktivovat prostřednictvím portálu Google, a to navštívením stránky https://www.google.pl/settings/ads/onweb.

Používáním naší nabídky souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google používá samostatné pokyny pro ochranu osobních údajů. Za tyto pokyny a postupy neneseme odpovědnost.

4. Facebook pixel

Facebook pixel nám umožňuje sledovat aktivity na našich webových stránkách a na základě toho zobrazovat Vám informace o výrobcích přizpůsobené Vašim potřebám (tj. reklamní cookies).

Informace o tom, jak to funguje,najdete na stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy

Pixel funguje jako pseudonym, to znamená, že nevytváří žádnou přímou souvislost s jakýmikoliv osobními informacemi o Vás.

Možnost zrušení. Své souhlasy s využíváním Facebook pixelu můžete měnit prostřednictvím:

 1. Změny nastavení týkajících se jednotlivých kategorií souborů cookie,
 2. Uživatelé mající účet na Facebooku podle informací obsažených na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/about/basics/advertising/ad-preferences
 3. Každý může zobrazování reklam založených na zájmech prezentovaných Facebookem nebo firmami spolupracujícími s Facebookem zrušit prostřednictvím European Interactive Digital Advertising Alliance (volba možnosti 'opt-out'), a to kliknutím na následující odkaz: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Po odstranění blokace podpory souborů cookie bude Facebook pixel opět údaje shromažďovat.

 

VII. Kontaktní formulářa e-mailový kontakt

Na našich webových stránkách se nachází kontaktní formulář, pomocí něhož nás uživatel může elektronicky kontaktovat. Pokud této možnosti uživatel využije, údaje zadané do políček nám budou zaslány a uloženy.

Případně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese uvedené na našich webových stránkách. V takovém případě budou osobní údaje uživatele zaslané e-mailovou zprávou uloženy. Údaje nikdy nejsou předávány třetím stranám s výjimkou případů, kdy se na třetí strany musíme obrátit za účelem projednání dotazu.

1. Účel a právní základ

Údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem projednání daného dotazu nebo potřeb uživatele. Ostatní údaje shromážděné během zasílání slouží k zamezování zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, respektive čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívající ve zpracování údajů vyplývá z účelu, kterým je odpovídání na Vaše dotazy a řešení případných problémů.

2. Příjemci údajů / kategorie příjemců údajů

Ve výjimečných případech jsou Vaše údaje na náš pokyn zpracovávány subdodavatelskými firmami. Tyto firmy vybíráme s největší péčí, podrobujeme auditům a v uzavřené smlouvě je zavazujeme k dodržování ustanovení čl. 28 GDPR.

3. Výmaz údajů a doba uchovávání

Všechny osobní údaje, které jsme od Vás získali v rámci dotazů prostřednictvím těchto webových stránek nebo prostřednictvím e-mailu, jsou uchovávány do okamžiku dokončení vyřizování dotazu a odstraňovány nebo anonymizovány nejpozději po jeho uzavření.

V případě nárokování svých práv příslušejících subjektům údajů na základě GDPR, budou osobní údaje uchovávány po dobu 3 let od okamžiku, kdy Vám poskytneme finální odpověď, a to abychom mohli prokázat, že jsme Vám poskytli vyčerpávající informace a že byly splněny právní požadavky.

4. Možnost námitky a výmazu

Uživatel může komunikaci s námi přerušit a/nebo vzít svůj dotaz zpět nebo odmítnout odpovídající využívání svých údajů v libovolném okamžiku. V takovém případě v komunikaci nelze pokračovat. Všechny osobní údaje uložené v rámci komunikace jsou za této situace odstraňovány.

 

VIII. Práva subjektů údajů

Na základě GDPR má uživatel především následující práva subjektu údajů:

1. Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Uživatel má právo požadovat informaci o tom, zda jeho osobní údaje zpracováváme či nikoliv. Pokud jeho osobní údaje náš podnik zpracovává, uživatel má právo získat informace o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích osobních údajů (druh údajů), které jsou zpracovávány;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; týká se to především situací, ve kterých osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny příjemci ve třetích zemích mimo oblast platnosti GDPR;
 • v rámci možností o plánované době uchovávání; nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby(např. zákonné lhůty uchovávání apod.);
 • právu uživatele požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jej týkají, včetně o právu na omezení jejich zpracování a/nebo možnosti vznést námitku (viz rovněž následující body);
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroji údajů, pokud osobní údajem byly získány přímo od uživatele.

Kromě toho má uživatel právo na informaci, zda jeho osobní údaje jsou předmětem automatizovaného rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a pokud ano, jaká kritéria rozhodování jsou základem pro takovéto automatizované rozhodování nebo jaké účinky a rozsah se ho mohou automatizovaným rozhodováním dotýkat.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země mimo oblast platnosti GDPR, uživatel má právo na informaci, zda, a pokud ano, na základě jakých záruk je zajištěna odpovídající úroveň ochrany ve smyslu čl. 45, 46 GDPR u příjemce údajů ve třetí zemi.

Uživatel má právo požadovat kopie svých osobních údajů. První kopie je bezplatná, ostatní kopie mohou být zpoplatněny. 

2. Právo na opravu údajů (čl. 16 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz údajů (čl. 17 GDPR)

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nebo odst. 2 GDPR a v případě čl. 21 odst. 1 GDPR nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

Pokud jsme osobní údaje zpřístupnili a jsme povinni je vymazat,přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, abychom informovali třetí osoby, které Vaše osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom zpracování omezili, a to v kterémkoliv z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a namísto odstranění osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
 • vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)GDPR;a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

6. Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

V případě zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR) nebo za účelem zohlednění oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), lze kdykoli proti zpracování vznést námitku s účinkem do budoucnosti.Dále osobní údaje uživatele pro výše uvedené účely nezpracováváme, pokud neprokážeme

 • závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele nebo
 • že zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V případě vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.

7. Možnosti právní ochrany / právo na podání stížnosti dozorovému úřadu

Rovněž máte právo stížnost u dozorového úřadu zodpovědného za ochranu údajů. Příslušným dozorový orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů uvedený v bodě I.